Skjevdeling ved samlivsbrudd

Om skjevdeling ved samlivsbrudd

Hovedregelen etter ekteskapsloven § 58 er at dersom ikke ektefellene ved ektepakt har avtalt noe annet, skal ektefellenes samlede formuer ved felleseie ”deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld etter andre og tredje ledd (felleseie)”. Les mer...

Skjevdeling er en netto verdiregel

Skjevdelingsregelen er en ren verdiregel, der det er nettoverdien av det som klart kommer fra før ekteskapet, arv eller gave, som kan skjevdeles. Man kan derfor ikke holde selve tingen utenfor deling, slik som man kan for særeie, men nettoverdien. Les mer...

Tilbakeføringskravet

Rettspraksis har fortolket ordlyden klart kan føres tilbake, som at det kreves noe mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt for å sannsynliggjøre at midler klart er ervervet utenfor ekteskapet og er i behold. Man får ikke skjevdelt midler som er gått til forbruk, eller som er så sammenblandet at de klart ikke lenger er i behold. Den som krever skjevdeling har bevisbyrden. I Rt. 2001 s. 1434 (1439 og 1440) uttrykkes beviskravet slik: Les mer...

Verdistigning, reduksjon og avkastning

Ekteskapslovens utgangspunkt er at det kun er nettoverdier som klart kan føres tilbake til før ekteskapet, arv eller gave, som kan kreves skjevdelt. Dersom en formuesgjenstand som er anskaffet for skjevdelingsmidler stiger i verdi på grunn av alminnelig prisstigning, vil eier kunne kreve hele nåverdien skjevdelt, dersom hele verdistigningen kan føres tilbake til skjevdelingsmidlene som var grunnlag for kjøpet. Les mer...

Bortfall ved urimelig resultat

Dersom skjevdeling vil føre til et urimelig resultat sett under ett i skiftet, vil retten som den ene ektefelle har til å kreve skjevdeling kunne bortfalle helt eller delvis, etter ekteskapsloven § 59 annet ledd: Les mer...

Rett til skjevdeling ved urimelig resultat

Selv dersom en ektefelle ikke har rett til skjevdeling etter ekteskapsloven § 59 første ledd, gis det i ekteskapsloven § 59 tredje ledd adgang til å gi en ektefelle adgang til å holde midler utenfor deling (skjevdeling) ved ”sterke grunner”: Les mer...

Forlodds uttak ved samlivsbrudd

Ved et skifte kan ektefellen normalt kreve visse personlige gjenstander og økonomiske rettigheter holdt utenfor delingen, uansett hvem som har stått for innkjøpet, såfremt det ikke vil være åpenbart urimelig å holde eiendelene utenfor delingen. Eksempelvis gjenstander som utelukkende tjener til ditt personlige bruk, familiebilder og familiepapirer, rettigheter i trygde- og pensjonsordninger, den beholdne verdien av erstatning, trygd eller forsikring, samt eiendeler som er ervervet til særskilt bruk for barna. Disse særskilte unntak er regulert i ekteskapsloven § 61: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)