Sameie

Sameie ved samlivsbrudd

Når to eller flere personer eier noe sammen foreligger sameie. Sameiere deler da selve eiendomsretten, og deler ikke nødvendigvis bruksretten som kan være atskilt. Sameiere har i utgangspunktet samme rett til å råde over den som en eier både faktisk og juridisk. Dersom det foreligger sameie ved et samlivsbrudd mellom samboere, vil den andre samboer måtte løse ut den andre dersom vedkommende vil sitte igjen med tingen eller eiendommen i stedet for å selge tingen/eiendommen og dele overskuddet i henhold til sameierandelene. Som sameier får man også forpliktelser til å holde tingen i hevd og være med på å dekke kostnader ved tingen. Les mer...

Stiftelse av sameie

Utgangspunktet er at formuesgjenstander som står registrert på den ene ektefellen, eller som ble anskaffet av den ektefellen alene, i utgangspunktet er denne ektefellens eneeie, jf. Rt. 1999 s. 177 (s. 182): Les mer...

Sameie ved felles erverv

Sameie kan etableres gjennom såkalt felles erverv, det vil si at tingen eller eiendommen faktisk ble anskaffet av ektefellene eller samboerne i fellesskap gjennom faktisk betaling/økonomisk utlegg. Det vil da ikke være avgjørende at eksempelvis eiendommen utad bare står registrert på den ene part, dersom den andres innsats ved ervervet er tilstrekkelig til å gi sameieandel. Ved lånefinansiering er det normalt samsvar mellom ansvar innad for gjeld og eiendomsrett, selv om lånet ennå ikke er nedbetalt ved vurderingen av hva hver ektefelle har ”ervervet”. Les mer...

Sameie ved arbeid og innsats

Arbeidsinnsats på en eiendom eller ting og finansiering av oppussing som overgår vanlig vedlikehold, vil i kvalifiserte tilfeller kunne gi grunnlag for sameie i en ting som den andre ektefellen eide fra før. Les mer...

Husmorsameie

Etter ekteskapsloven kan man som ektefelle under langvarig og betydelig innsats i hjemmet oppnå såkalt husmorsameie, der den ene ektefellen gjennom betydelig og varig innsats i hjemmet for barna osv., kan opparbeide seg sameie i en ting som utad eies av den andre ektefellen helt eller delvis, eller få større andel i en formuesgjenstand på grunn av innsatsen. Det vil således i mange saker kunne reises spørsmål om det er etablert sameie gjennom innsats i hjemmet gjennom husarbeid, barnepass, bygging og oppgradering av felles bolig mv. Denne regelen er klart nedfelt i ekteskapsloven § 31 tredje ledd: Les mer...

Sammenblanding av økonomi

Ektefeller med felles økonomi, vil etter hvert kunne få problemer med å avgjøre hvem som eier hva i slik grad at sammenblandingssameie vil kunne oppstå, fordi økonomien er så sammenfiltrert at det er umulig å skille ut hvem av ektefellene som har bidratt med hva. Til erverv av de tingene ektefellene har gått til anskaffelse av, kan begge ha bidratt til ved at de har et økonomisk fellesskap. Dette gjelder for eksempel i de tilfeller hvor den ene har betalt for de daglige utgifter, mens den andre har nedbetalt boliglån eller lignende. Eller den ene ektefellen investerer i bil som synker i verdi, mens den andre investerer i bolig som stiger i verdi. Les mer...

Sameie ved samboerskap

Utgangspunktet når det gjelder det økonomiske forholdet mellom samboerne er som kjent at hver part eier egne ting, i den grad det ikke er etablert felles sameie gjennom avtale, felles erverv eller sammenblanding av midler mv. Utgangspunktet er at hver enkelt tar med seg det man formelt eier ut av forholdet. Som samboer har du ikke rett til likedeling av det som er skapt i løpet av samboerskapet/forholdet, slik som etter ekteskapslovens regler. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)