Skifte ved samlivsbrudd

Privat skifte

Hvis partene blir enige om verdifastsettelse og fordeling, kan man lage en privat skifteavtale som blir bindende for skifteoppgjøret mellom partene. Les mer...

Offentlig skifte

Når partene ikke klarer å enes om verdier og fordeling privat, kan partene gå veien om offentlig skifte for domstolene eller eventuelt søksmål. Les mer...

Lemping av tidligere skifteavtale

En skifteavtale kan etter ekteskapsloven § 65 annet punktum settes ”helt eller delvis settes ut av kraft, hvis den vil virke urimelig overfor en av partene”. Retten kan også etter tredje punktum i stedet for å sette avtalen ut av kraft, ”bestemme at ektefellen som blir urimelig dårlig stilt, blir tilkjent et beløp fra den andre ektefellen,” i form av et vederlagskrav. Les mer...

Midlertidige avgjørelser

Hvis en ektefelle forsøker å unndra midler fra delingen, og unndragelsen medfører fare for at det blir vanskelig å få oppfyllelse for de rettigheter ektefellen har krav på etter ekteskapsloven, så kan det etter ekteskapsloven § 91 kreves midlertidig forføyning etter tvisteloven kapittel 32 og 34. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)