Mekling og søksmål

Dersom man har barn under 16 år sammen, plikter man å gjennomføre mekling. Plikt til mekling følger av både ekteskapsloven og barneloven. Plikten til å mekle ved barn under 16 år gjelder derfor både for ektefeller og samboere.

For å kunne ta ut søksmål i en sak om barnefordeling må man legge ved en meklingsattest. Meklingsattest får man ved å møte til mekling ved et godkjent meklingskontor. Fylkesmannen er ansvarlig for meklingsordningen der du bor, og vil ha utstedt meklingsbevilling til fagpersoner tilsatt ved offentlig godkjent familievernkontor, prest i offentlig kirkelig stilling eller prest eller forstander i registrert trossamfunn eller fagperson tilsatt i offentlig helse- og sosialinstans mv. Mekleren er pliktig til å skrive ut meklingsattest etter bare en time med mekling, men kan oppfordre partene til å mekle videre fra 3 til 6 timer, dersom det er hensiktsmessig.

Advokatfirmaet RUV har flere godkjente familiemeklere som utsteder meklingsattest, og formidler mekling gjennom nettsiden http://www.familiemekling.no/.

Dersom tvisten havner hos domstolene, vil det under saksforberedelsen ved en eventuell barnefordelingssak oppnevnes en sakkyndig som skal uttale seg om hvilken løsning som vil være til barnets beste. Den sakkyndiges vurderinger og konklusjon, vil langt på vei følges av domstolene i praksis, selv om retten står fritt til å legge andre synspunkter og vurderinger til grunn. I praksis vil det derfor være avgjørende å få positive vurderinger fra sakkyndig i forhold til omsorgsevne, samarbeidsevner med den andre mv. Det hører til sjeldenhetene at rettens vurderinger og resultat i svært stor/markant grad avviker fra den sakkyndiges. Den sakkyndige vil ofte være til stede under hovedforhandling og ta hensyn til det som kommer frem av bevis og argumentasjon der. Staten dekker utgifter til sakkyndig under saksforberedelsen og saksforberedende møter, men partene må normalt dele kostnadene til sakkyndig dersom saken går videre til hovedforhandling.

Advokatfirmaet RUV har advokater med kompetanse på søksmål og mekling i skiftesaker etter samlivsbrudd, og i barnefordelingssaker. Våre advokater har både erfaring med og interesse for å komme til løsninger til beste for våre klienter, både utenfor domstolene og i søksmåls former. Sjekk ut vår hjemmeside http://www.ruv.no/ og våre to advokatsider http://www.advokatioslo.no/ og http://www.advokatoslo.no/.

Barnefordelingssaker og andre familierettslige saker faller normalt ikke inn under de vanlige rettshjelpsdekninger under innbo- og hjemforsikring, slik at utgifter til advokat må bæres av partene selv, dersom man ikke oppfyller vilkårene til fri sakførsel. Saker om barnefordeling kvalifiserer til fri sakførsel, dersom søker har en bruttoinntekt opp til kr. 246.000,-. Dersom søker bor sammen med ektefelle eller samboer med felles økonomi skal samlet inntekt legges til grunn, og inntektsgrensen er da kr. 369.000,-. I tillegg kan søker ikke ha større nettoformue (etter fradrag for gjeld) på kr. 100.000,-. Ved fri sakførsel dekkes også utgiftene til sakkyndig.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)